نرم افزار محتواساز الکترونیکی

معلمان خلاق و هوشمند امروزی علاوه بر استفاده از محتواهای الکترونیکی آماده مطابق با نیازهای جدید و فوق برنامه های خود اقدام به تولید اجزا آموزشی برای تدریس الکترونیکی خود می کنند.

با کمک نرم افزارهای محتواساز بدون داشتن دانش برنامه نویسی براحتی میتوانید اجزای آموزشی متناسب با نیاز خود بسازید.

نرم افزار محتواساز الکترونیکی 

( یک محصول وجود دارد. )