نرم افزار بازی و سرگرمی آموزشی

نرم افزارهای بازی و سرگرمی که با هدف آموزش غیر مستقیم کودکان طراحی شده اند نقش مهمی در پیشبرد اهداف تدریس هوشمند در کلاس درس و منزل دارند.

نرم افزار بازی و سرگرمی آموزشی 

( یک محصول وجود دارد. )