سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش

دانلود فایل PDF متن کامل سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش

مقدمه………………………………………………………………………….. 7

فصل اول – کلیات………………………………………………………………10

فصل دوم -بیانیه ارزش ها…………………………………………………….15

فصل سوم – بیانیه مأموریت…………………………………………………..20

فصل چهارم – چشم انداز……………………………………………………..21

فصل پنجم – هدف های کلان ………………………………………………..24

فصل ششم – راهبردهای کلان ………………………………………………26

فصل هفتم-هدفهای عملیاتی و راهکارها……………………………………29

فصل هشتم – چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین………………60 

سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش

شیوه نامه هوشمندسازی مدارس
ادامه

مطالب مرتبط

نظرات شما